گروه بازرگانی مهر یدک با افتخار مشاوره و پشتیبانی از مشتریان گرامی را تا لحظه تحویل قطعه مورد نیاز و حتی بعد از آن نجام میدهد . 

گروه مهر یدک به اصل (( فروش پایان معامله و رابطه نیست )) اعتقاد دارد و جهت رفاه حال مشتریان گرامی به طور شبانه روزی آماده پاسخ گویی 

از طریق خطوط تلفن مهر یدک و شبکه های مجازی میباشد .